organitzadors

Circuit Català Rogaines (CCR)
1.ROGAINE
Una rogaine, és una modalitat de cursa en camp obert, on s’avança per mitjà de tècniques d’orientació amb l’ajut de la brúixola i un mapa, on hi ha representades un nombre determinat de balises amb valors diferents depenent de la dificultat física o tècnica i a les que cal accedir en major nombre possible en el temps límit de la cursa.
Una rogaine es pot prendre com un agradable passeig en mig de la natura o com una activitat atlètica competitiva. Les curses d’orientació estimulen el poder de concentració, la presa ràpida de decisions i la imaginació, ja que cal interpretar la informació que ofereix el mapa i contrastar-la amb la realitat que veiem a l’entorn, per saber on estem i cap on hem d’anar. L’orientació és un esport integral i complet en cos i ment.
L’elecció de ruta juntament amb el de navegació a través del terreny són l’essència de l’orientació, l’absència d’errades és més important que la rapidesa del corredor. Cal considerar la frondositat de la vegetació existent, els pendents, i les possibles barreres, intentant aprofitar algun tram de camí. Es valoren els punts i el temps final, però encara que no siguin els millors, el que compta sempre és arribar al final amb satisfacció.

2.DEFINICIÓ DEL CIRCUIT
L’objectiu del circuit és fomentar la participació i la difusió de les Rogaines al territori català, creant sinèrgies entre les diferents entitats organitzadores, que siguin útils per a la difusió de les proves i per a l’obtenció de recursos col·lectius.
Cada cursa te entitat en si mateixa, en la seva organització i gestió, però comparteix amb el circuit aquesta voluntat de promoció. Per això, el circuit es considera integrat per curses de promoció, que poden anar entre les 3 i les 6 hores de durada, amb una estructura bàsica i uns preus ajustats.

Cada club individualment és l’organitzador i el responsable de l’organització de la seva cursa.

3.CARACTERÍSTIQUES DE LES CURSES
3.1. Els organitzadors facilitaran als participants un mapa de rogaine o orientació, on estaran marcats els punts de control i la seva puntuació. I una descripció dels punts de control, preferiblement impresa al mapa.
3.2. El control de marcatge es podrà fer pel sistema tradicional de tarja o per altres sistemes com SI. El circuit intentarà oferir un sistema de lloguer a un preu ajustat que serà opcional pels organitzadors. Els organitzadors que optin per llogar el SI podran afegir el cost a les quotes d’inscripció.

3.3. Les curses que formen part del circuit seran en modalitat “score”, és a dir, on cada equip haurà de definir la seva ruta per intentar fer el màxim de punts en el temps donat per l’organització.
L’organització intentarà que hi hagi més balises que les que puguin fer-se per tal d’afavorir el treball d’estratègia.

4.CATEGORIES CIRCUIT

Totes les curses que formen part del circuit aportaran a aquest una classificació per equips en 3 categories.
Categoria Homes: equip format per homes en la seva totalitat.
Categoria Dones: equip format per dones en la seva totalitat.
Categoria mixta: equip format per homes i dones.

4.1. Les classificacions. Tot i que les curses es practiquen en equip, la classificació del circuit es considerarà a títol individual tenint en compte la modalitat d’inscripció, és a dir:
– Homes
– Dones
– Mixta

– Una classificació general per a DONES i una altra per a HOMES, atenent als punts i el temps fet per l’equip, sempre i quan, la inscripció s’hagi realitzat en una unitat d’equip femenina o masculina respectivament.
– Una classificació general MIXTA (amb homes i dones), atenent als punts i el temps fet per l’equip, sempre i quan, la inscripció s’hagi realitzat en una unitat d’equip mixta.
És a dir, l’equip que competeixi de forma conjunta en una cursa, havent realitzat la seva inscripció en categoria MIXTA. No comptabilitzarà la seva puntuació en la general masculina o femenina, únicament en categoria mixta.
L’objectiu d’aquest punt es considera a fi de potenciar la categoria femenina i que la mateixa sigui més justa.

5.ALTRES CATEGORIES

L’organitzador podrà afegir tantes categories de promoció com desitgi, però no comptaran per la classificació del circuit.

5.1. Categoria Individual. Si l’organitzador vol incloure una categoria individual a la seva cursa, aquesta categoria no es tindrà en compte a l’hora de la classificació del Circuit doncs és voluntat d’aquest promoure la participació i el treball en equip com a filosofia pròpia de les rogaine.
5.2. Categoria familiar. Si l’organització decideix fer una categoria familiar dins la mateixa cursa, haurà de tenir present que si vol  incloure els participants en la classificació general del Circuit ha de posar tants punts de control com vulgui però sempre hauran de formar part de la mateixa cursa llarga i sense afegir balises suplementàries.

La categoria familiar haurà de tenir com a mínim un menor de 13 anys o menys i el seu corresponent tutor legal.
En cap cas es considerarà pel Circuit, una classificació única general familiar.

6.PUNTUACIÓ i CLASSIFICACIÓ

6.1. La puntuació que cada prova donarà per al rànquing del circuit es calcularà de la següent manera:
• El primer classificat obtindrà 100 punts i la resta en proporció als punts obtinguts, és a dir:
puntuació del corredor x 100 /  puntuació del guanyador

  • Cal considerar també la possibilitat d’empat a punts de dos o més corredors. En aquest cas, s’aplicarà un factor de correcció que tingui en compte el temps:
    Es restarà 0’01 punts per cada minut de diferència respecte al millor temps.
  • En cas d’empat a la classificació final, es desempatarà tenint en compte la següent millor puntuació de les puntuacions descartades.
  • En el cas dels organitzadors que lògicament no poden participar en la seva cursa (*), per a la classificació final es considerarà com a puntuació la del primer corredor.

(*) Els organitzadors que tinguin a veure amb temes referents al mapa (dibuix, impressió, etc) el prebalisat, balisat i marcatge, no podran competir en la seva prova.

En el cas d’organitzar mes d’una cursa, cada persona tant sols podrà puntuar en una de les organitzades.

6.2. Curses puntuables. Puntuaran pel circuit fins al 60% dels total de les curses que en formen part. Resultaran guanyador en cada categoria els/les participants que hagin obtingut més punts sumant els  resultats al 60% de les curses o menys.

6.3 . El lliurament de premis de la Lliga es farà efectiva en l’última cursa del calendari.

7.RECURSOS I CONTROL

7.1. Cada cursa tindrà un jurat tècnic format per 3 persones (*) (**) i nomenat per l’organitzador, al que es podrà recórrer. Caldrà fer-ho per escrit abans de la proclamació de resultats.
(*) Un membre de l’organització i dos corredors d’equips diferents (i dos corredors suplents que substituiran als principals en cas que aquests siguin afectats o part de fet recorregut).
(**) La funció del jurat tècnic és valorar reclamacions que es puguin fer sobre aspectes o qüestions tècniques de la cursa, el mapa, el balisat o sobre infraccions o incorreccions comeses per equips o corredors. En aquest sentit, es tindrà en compte el reglament de la IRF (traduït al castellà per IbeRogaine).

7.2. Reclamacions de cursa: els participants podran presentar les seves queixes per escrit abans de la proclamació de resultats al Jurat Tècnic de Cursa.

7.3 Comitè de competició. Els clubs organitzadors nomenaran un comitè de competició composat pels responsables de l’organització de 4 curses diferents al qual es podrà recórrer problemes o errors en el rànquing, sempre per escrit, i fins a 15 dies després d’haver-se publicat els resultats.

8.DESPESES I ASSEGURANCES.

8.1 – Despeses. Cada organitzador assumirà a parts iguals, les despeses dels aspectes generals de la Lliga que s’hagi acordat entre tots compartir. (Bàsicament classificació i premis finals).

8.2- El club organitzador o l’entitat que doni suport (ajuntament, etc) hauria de tenir una assegurança de Responsabilitat Civil (recordem que la de la FCOC no serveix en el proves populars encara que els clubs estiguin associats a ella).

8.3- Els organitzadors tindran en compte que és obligatori que els participants tinguin una assegurança esportiva ( llicències FCOC ) o bé la contractin de forma temporal. La Lliga oferirà una corredoria d’assegurances que permet tramitar les temporals a un preu molt reduït i competitiu.

8.4- Entre els clubs organitzadors ens podem ajudar compartint o llogant (sistema SI) material divers d’organització.